Latvijas Televīzijas atbilde uz SIA "Hannu Pro" publikāciju

Latvijas Televīzijas atbilde uz SIA "Hannu Pro" publikāciju

Latvijas Televīzija (LTV) norāda, ka SIA "Hannu Pro" valdes priekšsēdētājs Kalvis Baumanis 23. maija publikācijā izplatījis nepatiesu informāciju.

Sabiedriskā medija pastāvēšana un attīstība ir būtiska Latvijas drošībai (LTV ēka Zaķusalas krastmalā 33 ir kritiskās infrastruktūras objekts), tāpēc LTV ar vislielāko atbildību un rūpību pilda tiesību normās noteiktos pienākumus, t.sk. lietderīgi rīkojas ar tās rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem, īstenojot Publisko iepirkumu likuma normām atbilstošas iepirkumu procedūras. Abi publikācijā pieminētie atklātie konkursi ir publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

Lai nodrošinātu LTV darbības nepārtrauktību un sagatavotos apvienotā Latvijas Sabiedriskā medija darbības uzsākšanai, LTV šobrīd īsteno iepirkumu procedūras kritiskās infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgu informācijas un tehnoloģisko iekārtu – satura informācijas vadības sistēmas (Media Asset Managemet – MAM) un pārvietojamo televīzijas staciju (PTS) – iegādei. 

LTV kā pasūtītājs ir stratēģiski un skaidri definējis sabiedriskā medija vajadzības un atbilstoši izsludinātajās iepirkuma procedūrās norādījis konkrētas prasības, tāpēc kategoriski noraidām "Hannu Pro" publikācijā paustos pārmetumus par vēlmi iegādāties neatbilstošas tehnoloģijas. Vēršam uzmanību, ka tikai un vienīgi LTV, nevis potenciālais piegādātājs SIA "Hannu Pro" drīkst definēt medija specifiskās vajadzības. LTV ir unikāls elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, kura vajadzības nav viens pret vienu pārņemamas no citu valstu medijiem. 

Latvijas Sabiedriskajam medijam būs nepieciešama jaudīga multimediju datņu pārvaldības un apstrādes sistēma, kā arī modernas pārvietojamās televīzijas stacijas, tāpēc LTV ir izstrādājusi specifikāciju, lai iegādātos pēc individuāla pasūtījuma projektētu, ražotu, kā arī ar esošajām un plānotajām televīzijas vadības sistēmām savienojamu PTS. LTV tehniskās specifikācijas pilnveides laikā papildus konsultējās arī ar Igaunijas sabiedriskā medija ERR pārstāvjiem. LTV nepieciešams, lai PTS kompleksi, kas sastāv no vairākām integrētām audio un video iekārtu komponentēm (kamerām, pultīm, režijas, serveriem, vadības sistēmām, sakaru sistēmām, IT darbstacijām, aplikācijām), spētu strādāt gan patstāvīgi (nodrošinot lielu pasākumu televīzijas tiešraides), gan pieslēdzoties LTV televīzijas infrastruktūrai. Turklāt būtiski, lai jaunās televīzijas iekārtas varētu savietot ar esošajām, nodrošinot sistēmu līdzību un integritāti.

Par satura informācijas vadības sistēmas iegādi

Satura informācijas vadības sistēma ir kritiskās infrastruktūras sistēma, kurā Latvijas Sabiedriskais medijs uzturēs visu iespējamo ar satura ražošanu un vadību saistīto informāciju. 

2024. gada janvārī LTV atklātā konkursā par MAM sistēmu piegādi saņēma piedāvājumus no četriem pretendentiem. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām LTV lēma par divu pretendentu izslēgšanu no tālākās piedāvājuma vērtēšanas, t.sk. SIA "Hannu Pro", kas nekvalificējās neiesniegta dokumenta dēļ. Uzņēmums ar sūdzību par izslēgšanu no konkursa vērsās Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB). Iestādes lēmums vēl tiek gaidīts. Vienlaikus LTV atbilstoši konkursa nolikumā ietvertajiem kritērijiem veica pārējo pieteikumu izvērtēšanu un izvēlējās atklātā konkursa uzvarētāju. Ņemot vērā, ka iepērkamā satura vadības sistēma ir iekļauta kritiskās infrastruktūras kopumā, LTV vērsās kompetentajās valsts drošības iestādēs, lūdzot veikt iepirkuma uzvarētāja (gan sistēmas ražotāja, gan piegādātāja) pārbaudi. Pretendenta piedāvātā sistēma ir Rietumeiropā ražota un plaši tiek izmantota daudzos Eiropas elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. 

LTV aicina kritiski vērtēt uzņēmuma, kurš ticis izslēgts no iepirkuma procedūras, vārdā izplatītās konspirācijas teorijas. Norādām, ka patiesībai neatbilst SIA "Hannu Pro" publikācijā ietvertais paziņojums, ka "LTV ir nolēmusi parakstīt sadarbības līgumu ar šo Krievijas sabiedroto un varbūt pat Krievijas specdienestu kontrolēto uzņēmumu". Kompetento valsts drošības iestāžu slēdziens par konkrētā iepirkuma uzvarētāju vēl tiek gaidīts, tāpēc tikai pēc tā saņemšanas LTV lems par turpmāko rīcību. 


Par pārvietojamo televīzijas staciju iegādi

LTV pamatfunkciju veikšanai nepieciešamas modernas pārvietojamās televīzijas stacijas. Iegādājoties jaunus 8 kameru un 14 kameru PTS kompleksus, tikts nodrošināta medija operatīvās darbības nepārtrauktība gan Zaķusalas krastmalā 33, Rīgā, gan ārpus LTV ēku kompleksa. 

Lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām, LTV pirms atklātā konkursa izsludināšanas par PTS iegādi un piegādi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 18. panta 2. punktam apzināti izmantoja iespēju rīkot apspriedi ar piegādātājiem. Apspriedē visiem interesentiem bija dota iespēja uzdot jautājumus, savukārt turpmākajā procesā – piedalīties iepirkumā. 

Pēc atklātā konkursa izsludināšanas SIA "Hannu Pro" iesniedza sūdzību IUB, aicinot mainīt nolikumā ietvertās prasības un LTV īstenoto iepirkuma procedūru pārtraukt. Būtiski – SIA "Hannu Pro" līdz sūdzības iesniegšanas dienai LTV par plānoto konkursu nebija uzdevusi nevienu jautājumu – ne apspriedes procesa, ne atklātā konkursa īstenošanas laikā. IUB lēmums vēl tiek gaidīts. Līdz IUB atzinuma saņemšanai medijam nav iespēju atvērt abus konkursā iesniegtos piedāvājumus un uzsākt to vērtēšanu. 

Vēršam uzmanību, ka SIA "Hannu Pro" jau ir atsaucis IUB sniegtas nepatiesas ziņas, uz kurām LTV norādīja. Piemēram, uzņēmums sūdzībā IUB norādīja, ka no LTV nav saņēmis paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem. LTV sniedza neapgāžamus pierādījumus, ka pretēji apgalvotajam SIA "Hannu Pro" paziņojumu ir saņēmusi. IUB sēdē uzņēmums šos pārmetumus atsauca, vienlaikus vēlreiz izplatot nepatiesas ziņas – SIA "Hannu Pro" pārmeta LTV priekšrocību izrādīšanu konkrētam ražotājam, lai gan pats ir šī ražotāja izplatītājs Latvijā. 

LTV atkārtoti aicina kritiski vērtēt pretendenta publisko retoriku un veidot tikai faktos balstītus spriedumus.