Lietošanas noteikumi

Šajā interneta vietnē ievietotie materiāli un to saturs ir VSIA „Latvijas Televīzija”, VSIA „Latvijas Radio”, Associated Press Television News Ltd, Sports News Television, SIA „LETA” un citu 3.personu intelektuālais īpašums.
Interneta vietnē ievietoto saturu nedrīkst lejupielādēt, kopēt, rediģēt vai citādi pārveidot.
Par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanu draud likumā noteiktā kriminālā un administratīvā atbildība.
Interneta vietnes lietošanas noteikumi ir saistoši visiem lietotājiem. Tiek uzskatīts, ka lietotājs šiem noteikumiem piekrīt, ja apmeklē šo interneta vietni.
LSM.LV redakcija ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus, un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas LSM.LV.

Privātuma politika

 1. Vispārējā informācija:
  1. Datu apstrādes pārzinis (turpmāk – Pārzinis) ir valsts SIA “Latvijas Televīzija” (turpmāk - Televīzija), nodokļu maksātāja kods LV 4000308059, adrese – Zaķusalas krastmala 33, Rīga, LV-1050.
   Televīzijas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Jevgeņijs Jarosovs, tālrunis 29534482, das@idagentura.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai arī rakstot uz Televīzijas juridisko adresi var uzdot jautājumus par Pārziņa rīcībā esošo datu apstrādi.
  2. Dokumenta mērķis. Televīzijas privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju datu subjektiem par Televīzijas veikto personas datu apstrādes pamatprincipiem. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
  3. Privātuma politikas piemērošanas sfēra.
   1. Televīzijas Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz sekojošām datu subjektu (fiziskas personas) grupām:
    • Televīzijas darbinieki, tai skaitā, bijušie;
    • Televīzijas telpu apmeklētāji (videonovērošana, caurlaižu sistēma);
    • Televīzijas raidījumu un rīkoto pasākumu dalībnieki;
    • Televīzijas rīkoto konkursu dalībnieki;
    • Televīzijas telpu nomnieku darbinieki un viesi, citu Televīzijas pakalpojumu saņēmēji (video arhīva materiālu iegāde u.c.);
    • Televīzijas sadarbības partneru pārstāvji un kontaktpersonas.
    • Fiziskas personas, kuru dati ievākti žurnālistikas mērķiem.
   2. Apstrādājot datus žurnālistikas mērķim, žurnālistam nav nepieciešams papildus pamats personas datu apstrādei, kāds ir nepieciešams datu pārziņiem, kuri darbojas ārpus žurnālistikas jomas, tādi kā līgums, datu subjekta piekrišana, likums, kas paredz konkrēto datu apstrādi, vitālas intereses, likumiskas vai sabiedriskas intereses. Apstrādājot personas datus žurnālistikas mērķiem, uz žurnālistiem ne attiecas pienākums sniegt datu subjektam detalizētu informāciju par datu apstrādes procesu.
   3. Vienlaikus, Televīzijas žurnālisti izvērtē samērīgumu, lai noteiktu, vai sabiedrības interese prevalē pār personas tiesībām uz privāto dzīvi. Izvērtējot tiek ņemti vērā sekojoši kritēriji:
    • vai informāciju ir nepieciešams zināt sabiedrībai;
    • vai tā ir kāda svarīga sabiedrības interese;
    • vai persona, par kuru publicē informāciju, ir publiska persona;
    • kā informācija tika iegūta;
    • vai informācija ir uzticama.
  4. Datu subjekti ir atbildīgi par Televīzijai sniegto datu apjomu un to patiesumu.
  5. Veicot datu apstrādi, tai skaitā žurnālistikas mērķiem, Televīzija ievēro vispārējos datu apstrādes pamatprincipus: dati tiek apstrādāti likumīgi un godprātīgi; dati tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos; ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams; ir precīzi; dati tiek glabāti ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos tie tiek apstrādāti; dati tiek apstrādāti, ievērojot personas datu drošību, to aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.
  6. Televīzija, atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām, nodrošina datu subjektu personas datu konfidencialitāti, īstenojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas vai iznīcināšanas.
  7. Gadījumos, kad Televīzijas rīcībā esošo personas datu apstrādi veic Apstrādātāji, tiek noslēgtas vienošanās par datu apstrādi, kas kalpo par pamatu tam, ka Apstrādātāji personas datus apstrādā saskaņā ar Televīzijas kā datu Pārziņa norādēm un atbilstoši normatīvajiem aktiem.
 2. Televīzijas personas datu apstrādes nolūki:
  1. Žurnālistikas mērķiem;
  2. Raidījumu veidošanai;
  3. Pakalpojuma sniegšanai un saņemšanai:
   • Līgumu sagatavošanai, noslēgšanai, izpildei un glabāšanai;
   • Preču saņemšanai;
   • Pakalpojuma darbības nodrošināšanai;
   • Klientu apkalpošanai;
   • Iesniegumu, pretenziju izskatīšanai un apstrādei;
   • Norēķinu administrēšanai;
   • Parādu piedziņai;
   • Mājaslapu un mobilo lietotņu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
  4. Biznesa plānošanai un analītikai:
   • Plānošanai un uzskaitei;
   • Statistikai un biznesa analīzei;
   • Tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
   • Klientu aptauju veikšanai;
   • Darbinieku aptauju veikšanai;
   • Datu kvalitātes nodrošināšanai.
  5. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
  6. Citos gadījumos, par kuriem datu subjekts tiek informēts brīdī, kad sniedz attiecīgos datus Televīzijai.
 3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:
  1. Līguma izpilde – personas datu apstrāde izriet no līgumsaistībām un nepieciešama attiecīgā līguma noslēgšanai un izpildei;
  2. Ārējo normatīvo aktu izpilde – personas datu apstrāde nepieciešama, lai veiktu saistošajos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
  3. Datu subjekta piekrišana – persona devusi piekrišanu datu apstrādei konkrētam mērķim.
 4. Personas datu apstrāde.
  Televīzija apstrādā personu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Televīzijai saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 5. Personas datu aizsardzība.
  1. Televīzija aizsargā personu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Televīzijai saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, izmantojot sekojošus drošības pasākumus:
   • Pieslēgumiem personu datus saturošām Informācijas Sistēmām tiek izmantots drošs savienojums ar šifrēšanu;
   • Personu datus saturošās Informācijas Sistēmas ir nodalītas no LTV kopējā datortīkla. Informācijas apmaiņa ar pārējo LTV datortīklu un internetu tiek realizēta caur ugunsmūri, kas kontrolē datu plūsmu un aizsargā no ārējās ielaušanās. Ugunsmūris ir aprīkots ar Ielaušanās novēršanas sistēmu.
   • Attālināta piekļuve ir atļauta tikai no LTV piešķirtiem datoriem, izmantojot šifrētu sakaru kanālu (VPN) ar individuālu paroli un drošības sertifikātu. Šo datoru informācijas disku saturs tiek šifrēts.
  2. Televīzijas personāla piekļuve personas datiem tiek piešķirta pēc minimālo tiesību principa, piekļuve personas datiem tiek protokolēta (saglabāta serveru log faili) un auditēta.
  3. Lietotāju pārvaldības rīks kontrolē paroļu garumu, sarežģītību un darbības ilgumu.
 6. Personas datu saņēmēju kategorijas.
  Televīzija neizpauž trešajām personām savā rīcībā esošus personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:
  1. gadījumos, ja Televīzijas rīcībā ir Personas skaidra un nepārprotama piekrišana;
  2. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
  3. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
  4. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Televīzijas leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs leģitīmās intereses.
 7. Personas dati tiek glabāti (datu glabāšanas ilgums):
  1. kamēr ir spēkā noslēgtais līgums – dati nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti līguma ietvaros;
  2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Televīzija vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
  3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, Arhīvu likumu u.tml. Televīzijai ir pienākums noteikta veida dokumentus glabāt noteiktu termiņu);
  4. atsevišķos gadījumos dati var tikt nodoti otrajai pusei ārpus ES, kad tas nepieciešams līguma izpildes nodrošināšanai;
  5. kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
  6. pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.
  7. dati, kas tiek iegūti un izmantoti Televīzijas raidījumu veidošanai un žurnālistikas mērķiem kā rezultātā tie tiek iekļauti Televīzijas video arhīvā, Televīzijas iekšējās sistēmās glabājas pastāvīgi.
 8. Piekļuve personas datiem.
  1. Datu subjektiem, kuru personas datus apstrādā Televīzija, ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi;
  2. Datu subjektiem, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir tiesības pieprasīt Televīzijai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Televīzijai veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Televīzijas leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Televīzijas pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
  3. Datu subjekti var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu sekojošās formās:
   1. rakstveida, pašrocīgi parakstīts iesniegums klātienē Televīzijas Sekretariātā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
   2. ar drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums, nosūtīts uz e-pasta adresēm das@idagentura.lv, datuaizsardziba@ltv.lv vai ltv@ltv.lv;
   3. saņemot iesniegumus, Televīzija pārliecinās par datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
   4. Televīzija atbildi nosūta uz iesniegumā norādīto adresi kā ierakstītu vēstuli vai uz norādīto e-pastu ar drošu elektronisko parakstu parakstītā vēstulē, vai ņemot vērā pieprasījumā norādīto atbildes saņemšanas veidu;
   5. Televīzija nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un datu subjekta iebildumu gadījumā veic darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.
 9. Piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt.
  1. Televīzija nodrošina datu subjektu tiesības paust piekrišanu personas datu apstrādei atkarībā no situācijas. Piekrišanu datu apstrādei un izmantošanai var dot, parakstot vienošanos, pieteikumu, anketu par dalību raidījumā, jebkurā citā filmēšanā, akceptējot privātuma paziņojumu u.tml.
  2. Datu subjektam ir tiesības atsaukt datu apstrādei iepriekš doto piekrišanu, par to informējot Televīziju tādā pat veidā, kā piekrišana ir dota.
  3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā.
  4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 10. Saziņa ar datu subjektiem.
  1. Televīzija veic saziņu ar datu subjektiem, izmantojot norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, kā arī ar sociālo tīklu starpniecību).
  2. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Televīzija veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, sakaru pārtraukumiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).
 11. Citi noteikumi.
  1. Televīzijai ir tiesības papildināt Privātuma politiku, norādot precīzus periodus, kad tā ir spēkā un nodrošinot iepriekšējās versijas pieejamību Televīzijas mājas lapā.
  2. Ar šīs Privātuma politikas apstiprināšanas brīdi spēku zaudē 2020.gada 09.oktobrī apstiprinātā Privātuma politika Nr. 38/1-15

Sīkdatnes, kuras mēs izmantojam mūsu vietnē