Pieteikties: līdz 14.08.2022.

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome  (SEPLP) izsludina atklātu konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Televīzija” valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatu.

Obligātās minimālās prasības pretendentiem/-ēm:

 • valsts valodas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī.
 • vismaz maģistra līmeņa augstākā izglītība ekonomikas zinātnēs, vadības vai eksaktajās zinātnēs, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču apjomu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā. Tiem pretendentiem, kas vērtējumā saņems vienādu vai līdzvērtīgu punktu skaitu, doktora grāds tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • zināšanas par plašsaziņas līdzekļu nozari, īpaši par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā;
 • zināšanas par kapitālsabiedrību pārvaldību;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā plašsaziņas līdzekļu jomā vai vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vai vismaz piecu gadu pieredze kapitālsabiedrības, organizācijas vai iestādes augstā vadošā amatā, kura ieņemšana apliecina nepieciešamo iemaņu kopumu un kurā gūtā pieredze plašsaziņas līdzekļu jomā tiek uzskatīta par priekšrocību;
 • nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 • piekrīšana valsts amatpersonas statusam un noteiktajiem ierobežojumiem. Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  prasībām.

Konkursā var piedalīties Pretendenti/es, kuri atbilst šādām izvirzītajām  prasībām: 

 • nepieciešamas zināšanas un izpratne par finanšu vadības jautājumiem;
 • vēlamas zināšanas, izpratne un pieredze par iepirkumu procesiem;
 • vēlama pieredze finanšu jomā vadošā amatā vidējā vai lielā uzņēmumā, vai uzņēmumā ar sarežģītu struktūru un/vai procesiem;
 • vēlama pārmaiņu vadības pieredze;
 • pieredze risku vadībā un  iekšējās kontroles jautājumos;
 • zināšanas par plašsaziņas līdzekļu nozari, īpaši par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā un to darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • vēlama vismaz 3 gadu pieredze pārraudzīt ne tikai finanšu struktūrvienību, bet arī citas struktūrvienības un/vai atbildības (piemēram, personāls, informācijas tehnoloģijas, risku vadība, citi līdzvērtīgi); 
 • izpratne par uzņēmuma vadību, tostarp risku un pārmaiņu vadību, finanšu resursu pārvaldību un gada pārskatu sagatavošanu.

Valdes locekļu amata kandidātiem tiks novērtētas Ministru kabineta noteikumos Nr. 20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” paredzētās kompetences, no kurām būtiskās noteiktas:

 • stratēģiskais redzējums;
 • komandas vadīšana; 
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • orientācija uz mērķu sasniegšanu.;

Mēneša atlīdzība (bruto) valdes loceklim: no 4 976 līdz 5 468 EUR 

(atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam un Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem,  valdes  un padomes  locekļu  mēneša atlīdzības  maksimālo apmēru”).

Konkursa pretendentiem/-ēm līdz 2022. gada 14.augustam jāiesniedz pieteikumu Konkursam elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu: valdeskonkurss@seplp.lv.

 • pieteikumā, iekļaujot informāciju, kas apliecina Konkursa sludinājumā un Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma 5.panta trešajā daļā norādītās izglītības, pieredzes un prasmju esamību;
 • dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts par pēdējiem 15 gadiem (Curriculum Vitae, atbilstoši sludinājumam pievienotajai formai), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām, norādot vadīto kolektīvu darbinieku skaitu, būtiskāko informāciju par uzņēmuma darbības jomu, Pretendenta atbildību un pienākumiem, un nozīmīgākajiem sasniegumiem attiecīgajā uzņēmumā, norādīta kontaktinformācija;
 • augstāko izglītību apliecinoša dokumenta (diploma) kopiju (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • apliecinājums par atbilstību Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma 5.panta sestās daļas prasībām;
 • apliecinājums, ka, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piektā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts attiecīgajā amatā;
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

SEPLP informē, ka “Latvijas Televīzija” valdes locekļu atlasē ir piesaistīta personāla atlases kompānija SIA Human Source. Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija SIA Human Source un SEPLP, datu pārzinis ir SEPLP.


Dzīves gājuma un darba pieredzes apraksta (Curriculum Vitae) veidlapas paraugs

Apliecinājums valdes locekļa amata kandidātiem

Preses relīze LR un LTV valdes konkurss

Sludinājums LTV finanšu valdes loceklis


 

Apliecinājums valdes locekļa amata kandidātiem

APLIECINĀJUMS

 

Saskaņā ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma 5.panta trešās, sestās un septītās daļas, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma31.panta ceturtās daļas prasībām es, kandidāts/-e uz VSIA “Latvijas Televīzija” valdes locekļa amatu,

 

 
/vārds, uzvārds, personas kods/

apliecinu,

ka atbilstu kandidātam izvirzāmajām obligātajām prasībām, proti:

 1. man ir augstākā izglītība;
 2. man ir zināšanas par kapitālsabiedrību pārvaldību;
 3. neesmu bijis/-usi sodīts/-a par tīšu noziedzīgu nodarījumu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);
 4. man nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu;
 5. par mani nav pasludināts maksātnespējas process;
 6. šobrīd un pēdējo 24 mēnešu laikā neesmu bijis/-usi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona (valdes loceklis);
 7. likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām;

kā arī piekrītu:

 1. ievērot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus un novērsīšu iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tikšu ievēlēts padomes locekļa amatā;
 2. valsts amatpersonas statusam un tam noteiktajiem ierobežojumiem un prasībām;
 3. ka atbilstu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta sestās daļas prasībām.

un nav iemesla pamatotām šaubām par manu nevainojamu reputāciju.

 

Apliecinu, ka likumos noteiktajā kārtībā atbildu par iesniegto dokumentu un tajos ietverto ziņu pareizību.

 

 


Rīgā,20___.gada ______________                                                   ________________

                                                                                                                        /paraksts/

 

Parakstīt ar elektronisko parakstu vai ieskenēt parakstītu veidlapu!

 


 

 

Dzīves gājuma un darba pieredzes apraksta (Curriculum Vitae)

veidlapas paraugs 

 

PERSONAS DATI

 • Vārds uzvārds
 • Personas kods
 • Tālruņa numurs, kuru var izmantot saziņai ar Jums 
 • E-pasta adrese

 

DARBA PIEREDZE______________________________________________________________________________ 

[ Jūsu darba pieredze, sniedziet informāciju par darbu uzņēmumos. Lūdzu, veidojiet atsevišķu sadaļu katrai darba pieredzei. Sāciet ar jaunākajiem datiem.]

 

Ierakstiet laika periodu

(no mm/gggg –   līdz mm/gggg)

Norādiet profesijas vai ieņemamā amata nosaukumu
 • Darba vietas nosaukums un atrašanās vieta (interneta vietnes adrese, ja pieejama, kā arī  lūgums norādīt pilsētu un valsti, ja esat strādājis ārpus Latvijas)
 • Nozare, darbības joma,
 • Galvenie darba pienākumi, 
 • Apgrozījums (pēdējā gada laikā, kad Jūs strādājāt uzņēmumā),
 • Bilances summa (pēdējā gada laikā, kad Jūs strādājāt uzņēmumā),
 • Darbinieku skaits uzņēmumā (pēdējā gada laikā, kad Jūs strādājāt uzņēmumā),
 • Norādiet, ja uzņēmums ir biržā kotēts / starptautisks / eksportējošs
 • Jūsu tiešā padotībā esošo darbinieku skaits, 
 • Vadības līmenis, kam atskaitījāties par darba rezultātu, 
 • Lēmumu pieņemšanas / atbildības vai kompetences jomas,
 • Galvenie sasniegumi (lūgums uzskaitīt vismaz 2-5)
 • Aiziešanas iemesls,
 • Cita, Jūsuprāt, nozīmīga informācija.

 

Lūgums papildus norādīt atbilstību pieredzes prasībām 

(norādot, kāda pieredze, cik ilgstoša):

 • Pieredze ar iepirkumu procesiem
 • Pieredze pārmaiņu vadībā
 • Pieredze risku vadībā un iekšējās kontroles jautājumos       
 • Pieredze ar finanšu pārvaldības jautājumiem
 • Pieredze uzņēmumā ar sarežģītu struktūru vai procesiem
 • Zināšanas par plašsaziņas līdzekļu nozari, īpaši par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā  
IZGLĪTĪBA_______________________________________________________________________________ 

[Veidojiet atsevišķu sadaļu katrai apgūtajai izglītības programmai. Sāciet ar jaunākajiem datiem.]

 

Ierakstiet laika periodu (no - līdz)Ierakstiet izglītības dokumenta / piešķirtās kvalifikācijas nosaukumu 
Norādiet izglītības iestādes nosaukumu un atrašanās vietu (valsti, ja nepieciešams) 

 

 

PRASMES________________________________________________________________________________ 

[Izdzēsiet neaizpildītās iedaļas.]

 

Dzimtā valoda

Norādiet dzimto/-ās valodu/-as

 

 (pamatojoties uz Eiropas vienoto valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmu)
Citas valodasSAPRATNE  RUNĀŠANA  RAKSTĪŠANA 
Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
Angļu valodaNorādiet līmeniNorādiet līmeniNorādiet līmeniNorādiet līmeniNorādiet līmeni
 Ierakstiet piešķirtā valodas diploma vai apliecības nosaukumu. Ja iegūtā izglītība atbilst noteiktam līmenim, norādiet to.
Ierakstiet valoduNorādiet līmeniNorādiet līmeniNorādiet līmeniNorādiet līmeniNorādiet līmeni
 Ierakstiet piešķirtā valodas diploma vai apliecības nosaukumu. Ja iegūtā izglītība atbilst noteiktam līmenim, norādiet to.

 

Organizatoriskās / vadības prasmes

 

[Aprakstiet savas organizatoriskās / vadības prasmes.]

 

Zināšanas par

kapitālsabiedrību pārvaldību

[Norādiet savas zināšanas/prasmes kapitālsabiedrību pārvaldībā]

 

Citas prasmes

[Aprakstiet citas konkrētajam gadījumam atbilstošas prasmes, kas netika minētas iepriekš.]

 

PAPILDU INFORMĀCIJA__________________________________________________________________________ 

Lūdzu, norādiet atbilstošo,  ja ir :

Publikācijas

Prezentācijas forumos, konferencēs 

Apbalvojumi

Dalība biedrībās, organizācijās 

( izņemot reliģiskās, politiskās organizācijas)

Nozīmīgi sertifikāti

Cita informācija

 

 

 

 

 

ATSAUKSMJU SNIEDZĒJI (sadarbība pēdējos 5  gados)

[Norādiet vismaz 3 kontaktus - vārds, uzvārds, kapitālsabiedrības/ institūcijas nosaukums, ieņemamais amats, mob.tālr. ]